Marathi Medium


इयत्तामाध्यमफी
८ वी मराठी 4,999
८ वी सेमी-इंग्रजी6,999
९ वी मराठी 6,999
९ वी सेमी-इंग्रजी7,999
१० वी मराठी 10,999
१० वी सेमी-इंग्रजी11,999